EIN TIMAU

Tîm Arweinyddiaeth

Dr. Andrew Fry

Cyfarwyddwr

Mae Andrew yn Genetegydd Clinigol sydd â diddordeb mewn ymchwilio i anhwylderau niwroddatblygiadol yn ystod plentyndod. Mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Parc Geneteg Cymru ers 2020. Mae Andrew yn arwain timau Parc Geneteg Cymru yn y gwaith o gymhwyso datblygiadau ym maes geneteg a genomeg i gynorthwyo ymchwil a gwella bywydau cleifion yng Nghymru a thu hwnt.

Prof. Hywel Williams

Cyd-gyfarwyddwr, Athro Uwch (Prifysgol Caerdydd)

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar wella ein dealltwriaeth o’r systemau biolegol sydd yn arwain at ffenoteipiau o glefydau mewn pobl pan gaiff eu dadreoleiddio. Yn bennaf, rwy’n gweithio ar glefydau anghyffredin gyda phwyslais ar ffenoteipiau niwrolegol. Un o fy mhrif ddiddordebau yw sut mae mynegiant genynnol yn cael ei reoleiddio yn ofodol ac yn amserol yn ystod datblygiad a sut y gall amrywiad DNA ddylanwadu ar hyn. Er mwyn deall hyn bydd angen gwybodaeth am sut mae’r genom wedi’i drefnu mewn gofod tri dimensiwn, pa ranbarthau o’r genom sy’n rhyngweithio i reoleiddio mynegiant genynnol a’r ystod lawn o amrywiadau sydd gan bob unigolyn o fewn y genom codio a’r genom nad yw’n codio. Fy nod yw gwella ein gallu i wneud diagnosis yn y 50-60% o gleifion â chlefyd anghyffredin sydd heb gael diagnosis hyd yn hyn a gyda’r wybodaeth hon, gwella dealltwriaeth o’r fioleg weithredol sy’n arwain at afiechyd. Yn ei dro, bydd hyn yn gwella ein gallu i ddatblygu triniaethau newydd i drin cleifion ac yn y dyfodol gall hyd yn oed ein galluogi i atal y clefydau hyn rhag digwydd. Er mwyn cyflawni ein nodau bydd angen i ni gydweithio fel cymuned i rannu ein data mewn ffordd agored a thryloyw.

Caroline Ready

Cyd-gyfarwyddwr

O ran ei chefndir, mae gan Caroline fwy nag ugain mlynedd o brofiad yn rheoli mewn lleoliadau addysgol a llywodraeth leol. Yn 2017, ymunodd Caroline ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn Rheolwr Datblygu Busnes cyntaf ar gyfer LIPID MAPS Gateway, ac yna (yn 2022) roedd hi’n Rheolwr Busnes Strategol ar gyfer Sefydliad Therapi Mynediad Lleiaf Cymru.
Yn ei swydd ym Mharc Geneteg Cymru, mae Caroline yn rheoli gweithrediadau o ddydd i ddydd, tra hefyd yn datblygu gweithgarwch ar draws y portffolio a’r ochr fusnes.
Trwy gydol ei bywyd personol, mae Caroline wedi cyfrannu’n strategol yn aelod o Fwrdd mewn ysgol Gynradd ac mewn Undeb Credyd.

Dr. Rhian Morgan

Cyd-gyfarwyddwr, Uwch-swyddog Addysg ac Ymgysylltu

Mae gan Rhian gefndir mewn ymchwil fiofeddygol ac mae wedi gweithio mewn lleoliadau academaidd, diwydiannol a chlinigol. Mae hefyd wedi gweithio gydag unigolion a theuluoedd y mae cyflyrau genetig wedi effeithio arnynt. Hi yw Swyddog Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru lle mae’n helpu i gyflwyno rhaglen brysur ac amrywiol o weithgareddau sy’n gysylltiedig â geneteg a genomeg i’r cyhoedd, ysgolion a cholegau, gweithwyr iechyd proffesiynol, a chleifion a theuluoedd.

Tîm Addysg ac Ymgysylltu

Angela Burgess

Cyd-gyfarwyddwr, Addysg ac Ymgysylltu

Mae Angela wedi arwain gweithgareddau addysg ac ymgysylltu ym Mharc Geneteg Cymru ers ei sefydlu yn 2002. Gyda chefndir mewn addysg wyddoniaeth, mae Angela a’i thîm yn gweithio i rannu gwybodaeth am eneteg a genomeg mor eang â phosibl ac ymgysylltu â chleifion a’u cynnwys er mwyn llywio a dylanwadu ar ymchwil genomig.

Dr. Rhian Morgan

Cyd-gyfarwyddwr, uwch-swyddog Addysg ac Ymgysylltu

Mae gan Rhian gefndir mewn ymchwil fiofeddygol ac mae wedi gweithio mewn lleoliadau academaidd, diwydiannol a chlinigol. Mae hefyd wedi gweithio gydag unigolion a theuluoedd y mae cyflyrau genetig wedi effeithio arnynt. Hi yw Swyddog Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru lle mae’n helpu i gyflwyno rhaglen brysur ac amrywiol o weithgareddau sy’n gysylltiedig â geneteg a genomeg i’r cyhoedd, ysgolion a cholegau, gweithwyr iechyd proffesiynol, a chleifion a theuluoedd.

Emma Hughes

Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu Cymru

Mae Emma hefyd yn arwain cyfranogiad cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil ar gyfer Parc Geneteg Cymru yn ogystal â bod yn Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu ar gyfer gwaith Genetic Alliance UK yng Nghymru. Mae gwaith Emma yn cynnwys polisïau, materion cyhoeddus, cyfathrebu, a threfnu digwyddiadau i gynhyrchu a chyfleu safbwynt cleifion a theuluoedd ar bolisïau ac arferion sy’n ymwneud â datblygu geneteg a genomeg mewn gofal iechyd yng Nghymru.

Isabelle Parker

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu

Mae gan Isabella gefndir mewn ymchwil yn y gwyddorau biofeddygol a bioleg canser. Mae ganddi brofiad o weithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau clinigol yn darparu gofal a chymorth i gleifion sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau genetig. Mae hi’n Swyddog Addysg ac Ymgysylltu ym Mharc Geneteg Cymru yn darparu ymgysylltiad cyhoeddus drwy gynllunio a darparu gweithgareddau a digwyddiadau geneteg a genomeg i ysgolion a cholegau, y cyhoedd, cleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Nina Lazarou

Cynorthwyydd Addysg

Mae Nina yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer y rhaglen Addysg ac Ymgysylltu.

Timau Genomeg Ymchwil

Cyfleuster Genomeg

Shelley Rundle

Rheolwr Ymchwil

Mae Shelley yn cynnig 30 mlynedd o arbenigedd labordy i’r Tîm Cyfleuster Genomeg, o gysylltu cadwyni A ricin â gwrthgyrff ar gyfer therapi tiwmor wedi’i dargedu i’w rôl bresennol yn cefnogi’r gwaith o baratoi llyfrgelloedd Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf. Mae’n rhan o dîm sy’n ymdrechu i ddarparu cymorth wedi’i bersonoli i’n hymchwilwyr yng Nghymru.

Dr. Vikki Humphreys

Technegydd Ymchwil

Mae gan Vikki dros 22 mlynedd o brofiad labordy yn gweithio ym meysydd bioleg ficrobaidd a moleciwlaidd. Yn ystod y 16 mlynedd y bu’n gweithio i Barc Geneteg Cymru, mae Vikki wedi bod yn rhan o’r holl newidiadau a datblygiadau sydd wedi digwydd ar lwyfannau NGS ac o ran gweithdrefnau labordy.

Dr. Giulia Trauzzi

Uwch Technegydd

Mae gan Giulia gefndir mewn geneteg/genomeg poblogaeth. Mae ganddi brofiad o echdynnu DNA ac ymhelaethu (gan gynnwys DNA hynafol) a set amrywiol o farcwyr moleciwlaidd. Mae ei sgiliau biowybodeg yn cynnwys QC o ddata genomeg, galw amrywiol, dadansoddiadau genomeg poblogaeth a morlun a chymhwysedd mewn ieithoedd codio (R/Rstudio, Unix/Linux – Cyfrifiadura Clwstwr). Ymunodd â Pharc Geneteg Cymru yn 2023 lle mae ei dyletswyddau’n cynnwys paratoi llyfrgell, dilyniannu Illumina a QC data NGS.

Tîm Biowybodeg

Dr. Benoit Lan-Leung

Uwch-fiowybodegydd

Mae Ben wedi arwain ymchwil genomeg, trawsgrifomig a methylomig ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys anhwylderau argraffu a chlefyd Alzheimer. Er ei fod yn arbenigo mewn biowybodeg, mae Ben wedi treulio sawl blwyddyn yn cynnal arbrofion labordy gwlyb, sy’n hwyluso deall y tu mewn a’r tu allan i brosiectau ymchwil. Yn arwain y tîm biowybodeg ym Mharc Geneteg Cymru, mae Ben hefyd yn awyddus i fanteisio ar ddulliau dadansoddi newydd, dysgu peiriannau bas a datblygu llif gwaith piblinell gan ddefnyddio Nextflow.

Dr. Aimee Bettridge

Biowybodegydd

Mae cefndir Aimee yn cwmpasu microbioleg foleciwlaidd glinigol, bacterioleg amgylcheddol a mycoleg, yn ogystal â bioleg planhigion o bwys amaethyddol. O bwysigrwydd, mae Aimee wedi profi a datblygu dilyniannu genynnau rRNA Illumina 16S ac olrhain cymunedol ar gyfer sgrinio microbiota bacteriol yr ysgyfaint yn rheolaidd. Mae hi hefyd wedi defnyddio dilyniannu genom cyfan Illumina i nodweddu rhywogaethau Achromobacter yn well trwy ffylogenomeg, dadansoddiad pangenom, dadansoddiad SNP, ymwrthedd gwrthficrobaidd a’i firwsedd. Mewn cyferbyniad, mae Aimee wedi manteisio ar gloddio genomau i bennu potensial biosynthetig bacteria nad ydynt yn bathogenaidd a phathogenig. Mae Aimee hefyd yn gyfarwydd â dadansoddi data trawsgrifio a data qPCR trwy astudio effeithiau hinsoddol ar fynegiant genynnau glaswellt porthiant. Mae dyletswyddau allweddol Aimee yn WGP yn cynnwys QC o ddata dilyniannu yn ogystal â dadansoddiad pwrpasol o ddata NGS.

Integreiddio Genomeg â SAIL

Prof. Kerina Jones

Athro Gwyddor Data Poblogaeth (Prifysgol Abertawe)

Kerina yw arweinydd Parc Geneteg Cymru ar gyfer integreiddio genomig â chronfa ddata SAIL. Trwy ei rôl fel y Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Llywodraethu Gwybodaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd (IG&PE), mae Kerina yn gweithio i sicrhau diogelwch data ac i wneud y mwyaf o ddefnyddioldeb data sy’n gymdeithasol-dderbyniol ar draws yr amrywiol fentrau Gwyddoniaeth data poblogaeth, gan gynnwys: Cronfa Ddata SAIL, Canolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru, a chydweithrediad HDRUK.

Cyfleuster Golygu Genomeg

 • Prof. Nick AllenArweinydd Golygu Genomau
 • Bridget AllenRheolwr Ymchwil Golygu Genomau

Prosiect TRE Canser Cymru

 • Dr. Kevin AshelfordArweinydd y Strategaeth Data a Seilwaith TG (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru)
 • Dr. Peter GilesGwyddonwyr Data (prosiect TRE Canser wedi‘i ariannu)
 • Liz Merrifield

Caniatâd Genomig yng Nghymru

 • Rhys Vaughan Rheolwr Cydsyniad Genomig (wedi’i ariannu gan Barc Geneteg Cymru)

Moeseg Ymchwil a Chymorth Prosiect

 • Laura ButlinCydlynydd Ymchwil

Tîm Rheoli Gweithredol

Mae tîm rheoli gweithredol a ffurfiwyd o blith yr arweinwyr allweddol ar gyfer gweithgarwch ym Mharc Geneteg Cymru ynghyd ag academyddion Prifysgol yn cyfarfod yn rheolaidd i arwain cyfeiriad gweithredol Parc Geneteg Cymru ac i drafod a datblygu ein strategaeth i gefnogi genomeg yng Nghymru. Mae’r tîm hwn yn cael ei gefnogi gan bwyllgor cynghori allanol sy’n adolygu ein gweithgarwch ac yn rhoi cyngor ac arweiniad strategol hirdymor.

Parc Geneteg Cymru

 • Dr. Andrew FryCyfarwyddwr
 • Angela BurgessCyd-gyfarwyddwr a Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu
 • Emma HughesArweinydd Cynnwys y Cyhoedd

Arweinwyr Academaidd

 • Prof. Kerina Jones (Swansea University)Arweinydd Integreiddio Data SAIL
 • Dr. Hywel WilliamsArweinydd Effaith
 • Prof. Andy TeeArweinydd Masnachol
 • Prof. Nick AllenArweinydd Golygu Genomau